1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Portal Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.yesEyes.pl prowadzony jest przez spółkę TMC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Astronautów 14c, 30-243 Kraków); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695954; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł.; NIP: 6772425547; REGON: 368314383; adres poczty elektronicznej: bok@yeseyes.pl.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób fizycznych będących konsumentami.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Portalu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Portalu Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Portalu Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Portalu Internetowego, w tym dokonywanie Zgłoszenia jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
  4. Definicje:
   1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Portalu Internetowym umożliwiający dokonanie Zgłoszenia się Klienta jaka osoby zainteresowanej zawarciem Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r.
   2. FORMULARZ REJESTRACJI - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   3. INFORMACJA HANDLOWA - informacja przeznaczona bezpośrednio do promowania Produktu tj. usługi polegającej na pomocy w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r.
   4. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
   5. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Partnera zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Partnera oraz informacje o Klientach pozyskanych przez Partnera na rzecz Usługodawcy na podstawie Umowy Partnerskiej.
   7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Partnerom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newsletter’a zawierającego informacje o ofercie Usługodawcy, nowościach i promocjach w Portalu Internetowym.
   8. PARTNER – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która została zaproszona przez Usługodawcę do założenia Konta i zawarcia Umowy Partnerskiej. Status Partnera osoba uzyskuje w chwili skutecznego założenia Konta i zawarcia Umowy Partnerskiej.
   9. PORTAL INTERNETOWY - Portal Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.yesEyes.pl.
   10. PRODUKT – świadczona przez Usługodawcę Usługa pomocy w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r.
   11. REGULAMIN - niniejszy regulamin Portalu Internetowego.
   12. REJESTRACJA - oświadczenie woli Partnera składane za pomocą Formularza Rejestracji w przedmiocie założenia Konta.
   13. UMOWA - umowa o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r., zawierana między Usługodawcą a Usługobiorcą, na mocy której Usługodawca za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu finansującego zapewnia finansowanie dla wsparcia organizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w tym finansowanie zabiegu usunięcia zaćmy u Klienta. Umowa nie jest zawierana z Klientami w formie elektronicznej.
   14. UMOWA PARTNERSKA – umowa o współpracy, na mocy której Partner zobowiązuje się do pozyskiwania na rzecz Usługodawcy Klientów zainteresowanych dokonywaniem Zgłoszeń.
   15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – Usługa Elektroniczna pn. Formularz Zgłoszenia świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu Internetowego oraz Usługa Elektroniczna pn. (1) Konto oraz pn. (2) Newsletter, która świadczona jest drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Partnera za pośrednictwem Portalu Internetowego.
   16. USŁUGOBIORCA (KLIENT) - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 
   17. USŁUGODAWCA - TMC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Astronautów 14c, 30-243 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695954; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł.; NIP: 6772425547; REGON: 368314383 oraz adres poczty elektronicznej: bok@yeseyes.pl.
   18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   19. UŻYTKOWNIK PORTALU – wśród Użytkowników Portalu wyróżnia się Klientów, którzy mogą korzystać z Usługi Elektronicznej pn. Formularz Zgłoszenia oraz Partnerów, którzy mogą korzystać z Usługi Elektronicznej pn. Konto oraz Newsletter.
   20. ZGŁOSZENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zgłoszenia w przedmiocie wyrażenia woli na nawiązanie kontaktu telefonicznego ze strony Usługodawcy celem przedstawienia Informacji Handlowej – oferty w przedmiocie zawarcia z Usługodawcą Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. W Portalu Internetowym www.yesEyes.pl dostępna jest dla Klientów Usługa Elektroniczna pn. Formularz Zgłoszenia.
  2. Korzystanie przez Klienta z Formularza Zgłoszenia jest możliwe za pośrednictwem Konta Partnera, który pozyskał Klienta dla Usługodawcy.
  3. Poprzez Usługę Elektroniczną pn. Formularz Zgłoszenia Klient ma możliwość dokonania zgłoszenia faktu zainteresowania otrzymaniem od Usługodawcy Informacji Handlowej – oferty sprzedaży Produktu, tj. oferty zawarcia z Usługodawcą Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r.
  4. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Klient wyraża zgodę na otrzymanie Informacji handlowej w drodze marketingu bezpośredniego na wskazany przez siebie numer telefonu, o której to zgodzie mowa w art. 172 Ustawy z dn. 16 maja 2020 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zmian).
  5. Dokonanie Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszenia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie czterech kolejnych kroków: (1) po wypełnieniu Formularza Zgłoszenia, (2) po kliknięciu na stronie Portalu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zgłoszenia pola „Potwierdzam zgłoszenie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji przez Klienta wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Portalu Internetowego), (3) po kliknięciu na stronie Portalu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zgłoszenia pola „Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych” oraz (4) po kliknięciu na stronie Portalu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zgłoszenia pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w celu przedstawienia mi Informacji Handlowej - oferty sprzedaży Produktu, tj. oferty zawarcia z Usługodawcą Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r.”.
  6. W Formularzu Zgłoszenia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu
  7. Usługa Elektroniczna Formularz Zgłoszenia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania Zgłoszenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania dokonywania Zgłoszenia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  8. Po dokonaniu Zgłoszenia przez Klienta, Usługodawca nawiąże z Klientem kontakt telefoniczny celem przedstawienia Informacji Handlowej – oferty sprzedaży Produktu tj. oferty zawarcia z Usługodawcą Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r.
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA W PORTALU INTERNETOWYM ŚWIADCZONA NA RZECZ PARTNERÓW – „KONTO”.
  1. W Portalu Internetowym www.yesEyes.pl dostępna jest dla Partnerów Usługa Elektroniczna pn. Konto.
  2. Poprzez Usługę Elektroniczną pn. Konto Partner ma możliwość dokonania Rejestracji nowego Konta poprzez Formularz Rejestracji oraz następczego korzystania z Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Jednocześnie z założeniem Konta przez Partnera dochodzi do zawarcia między Usługodawcą a Usługobiorcą Umowy Partnerskiej na warunkach określonych w punkcie 4 Regulaminu. Celem utworzenia Konta jest zawarcie i wykonywanie Umowy Partnerskiej.
  4. Dokonanie Rejestracji poprzez Formularz Rejestracji następuje po wykonaniu przez Partnera łącznie czterech kolejnych kroków: (1) po wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) po kliknięciu na stronie Portalu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rejestracji pola „Potwierdzam rejestrację” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji przez Partnera wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Portalu Internetowego), (3) po kliknięciu na stronie Portalu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rejestracji pola „Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych” oraz (4) po kliknięciu na stronie Portalu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rejestracji pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w celu świadczenia usługi elektronicznej pn. Konto”.
  5. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Partnera następujących danych dotyczących Partnera: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP lub PESEL, numer rachunku bankowego do rozliczenia Umowy Partnerskiej, login, hasło oraz podanie informacji, czy Umowa Partnerska będzie wykonywana w ramach prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej. W przypadku wskazania, iż Umowa Partnerska będzie wykonywana w ramach prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej konieczne jest nadto podanie pełnej nazwy podmiotu gospodarczego.
  6. Usługodawca niezwłocznie potwierdza rejestrację Konta poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie Rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Partnera, która zawiera: (1) wskazanie loginu Partnera do Konta (2) oraz dokument tekstowy zawierający Regulamin w wersji obowiązującej w chwili rejestracji Konta.
  7. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Partner ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy pisemnie na adres: ul. Astronautów 14c, 30-243 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@yeseyes.pl.
 4. USŁUGA ELEKTRONICZNA W PORTALU INTERNETOWYM ŚWIADCZONA NA RZECZ PARTNERÓW – „NEWSLETTER”.
  1. W Portalu Internetowym www.yesEyes.pl dostępna jest dla Partnerów Usługa Elektroniczna pn. Newsletter.
  2. Na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – „Wyrażam zgodę na przesyłanie Newsletter’a na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Konta”.
  3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Partner ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, pisemnie na adres: ul. Astronautów 14c, 30-243 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@yeseyes.pl.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
  1. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczy Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców (Klientów) lub Partnerów.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Portalu Internetowego Usługobiorca/Partner może składać pisemnie na adres: ul. Astronautów 14c, 30-243 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@yeseyes.pl.
   1. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę/Partnera w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
  1. Zawarcie Umowy Partnerskiej między Usługodawcą a Partnerem następuje po uprzednim założeniu przez Partnera Konta w Portalu Internetowym www.yesEyes.pl.
  2. Zawarcie Umowy Partnerskiej następuje po wykonaniu przez Partnera łącznie trzech kolejnych kroków: (1) po kliknięciu na stronie Portalu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rejestracji do Konta pola „Potwierdzam zapoznanie się z warunkami zawarcia Umowy Partnerskiej zawartymi w Regulaminie Portalu Internetowego www.yesEyes.pl”, (2) po kliknięciu na stronie Portalu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rejestracji do Konta pola „Potwierdzam zawarcie Umowy Partnerskiej” oraz (3) po kliknięciu na stronie Portalu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rejestracji pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia i wykonywania Umowy Partnerskiej”.
  3. Po złożeniu oświadczenia przez Partnera w przedmiocie (1) potwierdzenia zapoznania się z warunkami zawarcia Umowy Partnerskiej zawartymi w Regulaminie Portalu Internetowego oraz (2) potwierdzenia zawarcia Umowy Partnerskiej, Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie ww. oświadczeń poprzez przesłanie przez Usługodawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie Rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Partnera, która zawiera: (1) oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu ww. oświadczeń Partnera, (2) oświadczenie Usługodawcy w przedmiocie potwierdzenia zawarcia Umowy Partnerskiej, (3) dokument tekstowy zawierający Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy Partnerskiej oraz (4) przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość (dotyczy Partnerów będących Konsumentami). Umowa Partnerska zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Partnera wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Partnerowi treści zawieranej Umowy Partnerskiej następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Partnerowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3. Regulaminu. Treść Umowy Partnerskiej jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Portalu Internetowego Sprzedawcy.
  5. Poprzez zawarcie Umowy Partnerskiej, Partner zobowiązuje się do pozyskiwania na rzecz Usługodawcy Klientów zainteresowanych zawarciem z Usługodawcą umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r., na mocy której Usługodawca za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu finansującego zapewnia finansowanie dla wsparcia organizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w tym finansowanie zabiegu usunięcia zaćmy u Klienta (Pozyskanie Klienta).
  6. Warunki wynagradzania Partnera znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu zamieszczonym na stronie Portalu Internetowego www.yesEyes.pl w zakładce Regulamin.
  7. Partner będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Astronautów 14c, 30-243 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@yeseyes.pl.
  8. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Partnerskiej zawarty jest na stronie Portalu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  9. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Partnerskiej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  10. Umowa Partnerska zostaje każdorazowo zawarta na czas nieokreślony. Strony posiadają prawo do wypowiedzenia Umowy Partnerskiej z zastrzeżeniem 1-miesięcznego (słownie: jednomiesięcznego) okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy przez Partnera winno być złożone pisemnie na adres: ul. Astronautów 14c, 30-243 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@yeseyes.pl. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę winno być złożone Partnerowi pisemnie lub w drodze wiadomości e-mail na adresy wskazane podczas Rejestracji Konta.
  11. W przypadku rozwiązania Umowy, Partner zachowuje prawo do otrzymania prowizji od Klientów pozyskanych przed datą wypowiedzenia oraz w okresie trwania wypowiedzenia.
  12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Partnera będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  13. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: PI. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  14. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  15. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Partnerów niebędących konsumentami. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminy mają pierwszeństwo przed innymi Postanowieniami Regulaminu.
  2. W wypadku Partnerów niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Partnerowi stosownego oświadczenia.
  3. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Partnera niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Partnera niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Partnera niebędącego konsumentem.
  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Partnerem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: (1) zmiany przepisów prawa oraz (2) zmiany oferty w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Partnera, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca/Partner został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.
  7. Niniejszy Regulamin sporządzono w Krakowie, w dniu 01.09.2020 r. (Wersja I).