Klauzula Informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
przeznaczona dla Użytkowników Portalu www.yesEyes.pl
będących Klientami

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), TMC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TMC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Astronautów 14c, 30-243 Kraków); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695954; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 6772425547; REGON: 368314383; kontakt w sprawie danych osobowych winien następować za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu: 513-051-073 lub poprzez adres e-mail: bok@yeseyes.pl.
 2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne: 
  • Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celach związanych z realizacją dokonanego przez Państwa Zgłoszenia w przedmiocie wyrażenia woli na nawiązanie kontaktu telefonicznego ze strony Usługodawcy celem przedstawienia Informacji Handlowej – oferty w przedmiocie zawarcia z Usługodawcą Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r., a także wynikających z ww. tytułu obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
   • art. 6 ust 1 lit b) RODO – Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne do zawarcia i wykonania Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r.;
   • oraz/lub art. 6 ust 1 lit c) RODO – Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   • oraz/lub art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, Spółka będzie przetwarzać dane na podstawie udzielonej zgody;
   • oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe szczególnych kategorii na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 3. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji dokonanego przez Państwa Zgłoszenia w przedmiocie wyrażenia woli na nawiązanie kontaktu telefonicznego ze strony Usługodawcy celem przedstawienia Informacji Handlowej – oferty w przedmiocie zawarcia z Usługodawcą Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie ich jest dobrowolne. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. skutkować będzie koniecznością jej wypowiedzenia przez Spółkę.
 4. Odbiorcy danych. Na potrzeby powyżej zdefiniowanych celów Spółka może przekazywać Państwa dane do następujących odbiorców: podmiotu odpowiadającego za serwis i wsparcie techniczne systemu informatycznego, podmiotu świadczącego usługi księgowe oraz utylizacji dokumentów a także podmiotów publicznych i instytucji uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. Na potrzeby powyżej zdefiniowanych celów Spółka może przekazywać Państwa dane do następujących odbiorców: podmiotu odpowiadającego za serwis i wsparcie techniczne systemu informatycznego, podmiotu świadczącego usługi księgowe oraz utylizacji dokumentów a także podmiotów publicznych i instytucji uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Przechowywanie danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania realizacji dokonanego przez Państwa Zgłoszenia w przedmiocie wyrażenia woli na nawiązanie kontaktu telefonicznego ze strony Usługodawcy celem przedstawienia Informacji Handlowej – oferty w przedmiocie zawarcia z Usługodawcą Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. W przypadku zawarcia Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonania tej umowy, a po tym czasie przez okres do momentu przedawnienia roszczeń Spółki z tytułu zwartej i/lub wykonanej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wydanej w jednym bądź w kilku konkretnych celach - Państwa dane osobowe będą przechowywane do wycofania tej zgody. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania realizacji dokonanego przez Państwa Zgłoszenia w przedmiocie wyrażenia woli na nawiązanie kontaktu telefonicznego ze strony Usługodawcy celem przedstawienia Informacji Handlowej – oferty w przedmiocie zawarcia z Usługodawcą Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. W przypadku zawarcia Umowy o pomoc w organizacji i finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonania tej umowy, a po tym czasie przez okres do momentu przedawnienia roszczeń Spółki z tytułu zwartej i/lub wykonanej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wydanej w jednym bądź w kilku konkretnych celach - Państwa dane osobowe będą przechowywane do wycofania tej zgody.
 6. Państwa prawa. Spółka informuje o prawie do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;
  • sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO; usunięcia swoich danych osobowych – art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO; przenoszenia danych – art. 20 RODO; sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl);

 

 

Klauzula Informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
przeznaczona dla Użytkowników portalu www.yesEyes.pl
będących Partnerami

 

 

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), TMC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TMC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Astronautów 14c, 30-243 Kraków); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695954; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 6772425547; REGON: 368314383; kontakt w sprawie danych osobowych winien następować za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu: 513-051-073 lub poprzez adres e-mail: bok@yeseyes.pl. 
 2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  • Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi Elektronicznej pn. Konto na portalu www.yesEyes.pl, Usługi Elektronicznej pn. Newsletter oraz w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy Partnerskiej, a także wynikających z ww. tytułu obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 
   • art. 6 ust 1 lit b) RODO – Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Partnerskiej, Usługi Elektronicznej pn. Konto na portalu www.yesEyes.pl, oraz Usługi Elektronicznej pn. Newsletter;
   • oraz/lub art. 6 ust 1 lit c) RODO – Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   • oraz/lub art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, Spółka będzie przetwarzać dane na podstawie udzielonej zgody;
   • oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe szczególnych kategorii na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 3. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy Partnerskiej a także do realizacji Usługi Elektronicznej pn. Konto na portalu www.yesEyes.pl oraz Usługi Elektronicznej pn. Newsletter. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania Umowy Partnerskiej oraz brakiem możliwości realizacji Usługi Elektronicznej pn. Konto na portalu www.yesEyes.pl oraz Usługi Elektronicznej pn. Newsletter. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie ich jest dobrowolne. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy Partnerskiej skutkować będzie koniecznością jej wypowiedzenia przez Spółkę.
 4. Odbiorcy danych. Na potrzeby powyżej zdefiniowanych celów Spółka może przekazywać Państwa dane do następujących odbiorców: podmiotu odpowiadającego za serwis i wsparcie techniczne systemu informatycznego, podmiotu świadczącego usługi księgowe oraz utylizacji dokumentów a także podmiotów publicznych i instytucji uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Przechowywanie danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Usługi Elektronicznej pn. Konto na portalu www.yesEyes.pl oraz Usługi Elektronicznej pn. Newsletter. W przypadku zawarcia Umowy Partnerskiej Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonania tej umowy, a po tym czasie przez okres do momentu przedawnienia roszczeń Spółki z tytułu zwartej i/lub wykonanej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wydanej w jednym bądź w kilku konkretnych celach - Państwa dane osobowe będą przechowywane do wycofania tej zgody.
 6. Państwa prawa. Spółka informuje o prawie do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;
  • sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO; usunięcia swoich danych osobowych – art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO; przenoszenia danych – art. 20 RODO; sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl);